قصص قصيرة جدا

ابراهيم درغوثي/ تونس


الوصية الثالثة
قبل موتها بساعات طلبتني أمي، فوقفت عند رأسها إجلالا ورهبة، فدعتني للجلوس و قالت :
- أوصيك يا بني بثلاث،
اعرف متى تفتح الأبواب و متى تغلقها .
و اترك لك دائما بابا سريا لا تطلع عليه أحدا لتنسحب منه عندما تسد في وجهك رحمة السماء و الأرض.
و أغمي عليها، فماتت دون أن تكمل الثالثة…
و ها أنا، و منذ ذلك الحين، أدق على وجه السماء
و الأرض بحثا عن الوصية الثالثة …


Третото Послание

Ибрахим Даргути-Тунис

Превод: Абдулрахман Акра

------------------------------------

Няколко часа преди да почине, майка ми ме извика. Стоях с уважение и страх до нейната глава. Тя ме покани да седна и каза:

-Сине... имам три послания към теб:

Знай кога да отвориш вратите и кога да ги затвориш.
Винаги оставяй за себе си тайна врата, през която да излезеш когато се затварят пред теб вратите на земната и небесната милост.

Изгуби съзнание и почина преди да каже третото...

И ето ме - оттогава чукам по лицето на небето и земята, търсейки третото послание...


الكرسي

عرفته خجولا، لا يجرؤ على جرح وردة ،
مستقيما كغصن البان ،
لطيفا كأحسن الظرفاء ،
ودودا كأعز الأحباب،
صادقا كنبي ،
رحيما كإله ...
ثم جلس على الكرسي الوثير ...


Стол


Ибрахим Даргути - Тунис

Превод: Абдулрахман АкраПознавах го - стеснителен, срамежлив,
не умеещ да нарани роза,
прав като клон от баобаб,
мил като най-добрите и забавни хора,
любезен... като най-любимите същества,
искрен като пророк,
милостив като Бог...
И после... седна на уютния столالرحى

الرحى تدور من اليمين إلى الشمال، تدور .... تدور ....
و تطحن تحت أضراسها الأخضر و اليابس، و لا تمل الدوران ...
ماذا سيكون مصير الدنيا لو صار مدار الرحى من الشمال إلى اليمين ؟؟؟
ماذا سيكون مصير الدنيا ؟؟؟

-------------------------------------------Мелницата
Ибрахим Даргути-Тунис
Превод; Абдулрахман Акра
Мелницата се върти от дясно наляво.
Върти се... и се върти, а нейните зъби смилат и сухото, и прясното.
И не й омръзва да се върти.
Какво ще стане ако въртежа на мелницата се обърне от ляво на дясно?
Каква ще е съдбата на живота...