واختفت الهوة
شعر: ستيفان كريستيف
ترجمة:د.عبدالرحمن أقرع

--------------------
*إلى كل الذين هم ليسوا معا الآن، ولكنهم يودون ذلك
واختفت الهوة
ذابت في دفء الربتة
ألمسكِ خلال بحارٍ سبعة
ما أروعَ ثوب الحزنِ عليكِ
لكني أتوسلُ
أن ينزع هذا الثوب
وليبتسم العري
وأن لا ينهمرُ الدمعُ بتاتا
بل شرر للجمرِ المنطفئِ
تحت أقدام روحينا الراقصتين
شريدين غدونا
ضلا منذ الأمدِ الدربَ
في غاباتِ العيش
ثم التقيا
كما سيلتقيانِ ويلتقيان

في هذي اللحظة
ضميني..وفقط
.

النص الأصلي:
/на всички, които не са заедно сега, а искат.../

И чезне пропастта,
разтапя се във ласка,
докосвам те през седем планини,
тъгата твоя дреха е прекрасна,
но моля те, сега я съблечи,
и нека голотата се усмихва,
сълзи да няма, а искри
на гаснеща жарава под петите
на нашите танцуващи души,
две скитници,
изгубени отдавна,
в пътеки на житейските гори,
които срещнаха се
и отново ще се срещнат,

а в този миг,
ме просто прегърни
...