صقيع..
كانت طاقته متوهّجة ،حاول ترشيدها كي لاتنفجر،لمّا اقترب لترشيدها ،تضاءلت ،تساءل ..فعلم أنه بجوار القطب.
محرز شلبي
ترجمة : د.عبدالرحمن أقرع

Мраз

Михриз Шалаби (Тунис)
Превод:Абдулрахман Акра

Неговата енергия беше на максимум.
Опитваше се да я намали, за да не се избухне.
Когато се приближа за да я укроти,
тя се свлече.
Тогава той откри,
че беше до полюса.