آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: Islam och vården

 1. #1
  عـضــو الصورة الرمزية محمود الدبعي
  تاريخ التسجيل
  30/09/2008
  المشاركات
  66
  معدل تقييم المستوى
  13

  افتراضي Islam och vården

  Islam och sjukvården

  Förord

  I Sverige finns för närvarande ca 500 000 muslimer (år 2007) från 45-tals språkiga, kulturella nationaliteter. Under senaste tre decennier har nyanlända flyktingar grundat egna nationella och religiösa föreningar, mm för att tillfredsställa behovet av andlig, kulturell och social gemenskap. Dessa föreningar har också blivit en naturlig länk mellan svenska organisationer och myndigheter i ena sidan och de nya svenskarna för samtal och informationsspridning samt gemensamma intressebevakning. Numera har muslimerna också organiserat sig på riksnivå, för att tillsammans med olika myndigheter söka lösningar på de många kollisionsmomenten mellan, å ena sidan, det svenska levnadssättet och anpassningskraven och å andra sidan muslimernas livsstil och krav på att få behålla den egna identiteten.

  Till svenska sjukhus, vårdcentraler och äldreboende kommer patienter med en annan religiös och kulturell bakgrund. På grund av detta krävs att en läkare eller en sjuksköterska har en bra förståelse, en bred och djup insikt i olika kulturer och levnadssätt för att ge patienten ett gott bemötande. De behöver ha kunskap om vilka relation som finns mellan islamisk församling, familjemedlemmar, släktingar och vänner, samt bör ha kännedom om annorlunda inställningar till religion som kan finnas. Svårigheterna med ett gott bemötande av personer som har muslimsk bakgrund kan uppstå på grund av att sjukvårdpersonalen har bristande kunskaper om muslimsk kultur. Syftet med häftet är att beskriva kunskap om de olika faktorer som kan påverka personalens bemötande av patienter med muslimsk bakgrund. Uppdraget baseras på vetenskapliga artiklar och fokuserar på bemötande av patienter med muslimsk bakgrund och att vård personal bör ha kunskap om uppfattningar om hälsa och ohälsa, om kultur och tradition hos muslimer. Svenska muslimer är inte en religiösgrupp enligt gängse begrepp. Detta har många inom vården fått uppleva eftersom antalet nyanlända flyktingfamiljer snabbt ökar - speciellt muslimska flyktingar som placeras på många stora och mindre kommuner Muslimska flyktingar har blivit placerade i kommuner där inga muslimer (eller invandrare överhuvudtaget) bott tidigare, och plötsligt har det uppstått en hel mängd svårlösta sociala, kulturella, religiösa frågor i samband med läkarundersökningar. Allting har vänts upp och ned i visa områden, man förstår inte varandra och varandras argument. Det är lätt att bli desperat, börja undra och till slut tar kanske misstänksamheten eller rentav fientligheten överhand. "Kan de inte vara som folk!", utbrister man kanske irriterat. "Ska de alltid behöva göra problem av allting!", kan vara en tankegång som dyker upp mitt i stressen, då man känner sig otillräcklig. Utvägen i det här fallet är kunskap om nya svenskar inom svenska sjukvården!

  Mahmoud Aldebe


  Inställning till livets resa och det Eviga och slutliga livet


  Under en resa prövas människan på många sätt. Det händer alltid något oförutsett, som kräver snabba beslut och nya handlingssätt. Livet innehåller också prövningar och oförutsedda situationer.

  "Livet kan liknas vi en resa som utgår från en speciell punkt och slutar vid ett bestämt mål. De är ett övergående tillstånd, en inledning till det Eviga livet. Under denna färd är människan en resenär... och bör göra sig själv fullständigt redo att i vilket ögonblick som helst flyttas över till evigheten." (Islam vår tro, s. 12-13)

  Psykiska och fysiska sjukdomar hör till sådana prövningar. Det är inte bara den sjuke som prövas genom sin sjukdom, utan även de anhöriga, vänner, allmänheten och själva vårdapparaten (och därigenom hela samhället).

  Det är människans tålamod och ödmjukhet gentemot jaget, andra, Gud och samhället i övrigt som prövas. Sjuka skall inte skylla på någon - det som händer människan är i första hand en ond gärning mot miljön och moderjorden och i sista hand en Guds angelägenhet, som ingen människa kan påverka.

  Händer det något tråkigt, sorgligt eller dylikt för oss som fick ansvaret att förvalta jorden, finns det även då en mening med att just mänskliga kriser, allmänna katastrofer och händer. Den sjuke eller hans/hennes anhöriga skall inte bli desperata och gripas av panik, utan försöka vända fram det positiva i allting och lovprisa Gud, även om det känns svårt. Vi människor äger inte varandra och en gång måste vi ändå skiljas åt av döden. Vid sjukdomsfall kommer vår rädsla för att förlora en anhörig fram, men vi uppmuntras i islam att behärska oss och göra sjukdomstiden och den sista tiden till något positivt.

  Inställning till vården

  Gud har givit människan intellekt, sunt förnuft och förmågan till logiskt tänkande. Det är meningen att hon med hjälp av dessa skall befrämja det som är nyttigt och bra och som gagnar Guds skapelse. Gud har givit människan fullmakt att använda sig av naturtillgångarna, t ex växterna, till nytta för sitt liv på jorden. Det kan t o m sägas vara en av människans plikter gentemot sin Skapare att utveckla botemedel för olika sjukdomar ur de läkande örter som Han ställt till hennes förfogande.

  Islam har ofta beskyllas för att vara fatalistisk, men en sådan inställning är fel. Människan skall naturligtvis göra sitt bästa för att bota en sjukdom - men hon avgör inte utgången. Denna attityd hjälper muslimen att komma över sorgen över en anhörigs (eller sin egen) sjukdom och en anhörigs bortgång.

  Islam är alltså i princip inte emot sjukvård tvärtom. Det är metoderna, som i så fall kan diskuteras. Koranen, t ex, uppmuntrar människan att använda naturens egna botemedel och leva sunt.

  Transplantationer av olika slag kan inte heller sägas strida mot islam rent principiellt. Även här är det metoder, detaljer, donatorer mm, som kan diskuteras. Allt som räddar liv och botar sjukdom är tillåtet enligt islam, såvida det inte innehåller något, eller innebär något, som är helt förbjudet.

  Ändring av definitioner, t ex dödsbegreppet, för att möjliggöra fler transplantationer, är helt otänkbart i islam.

  Ingrepp som syftar till att göra människan vackrare, smalare, behagligare att se på, är att fingra på Guds skapelse - det är inte inom människans fullmaktsområde. Könsbyte likaså!
  Sjukvård skall syssla med att bota fysiska eller psykiska sjukdomar, som hindrar människan att fungera i enlighet med sin natur. Förutsättningen är att det sker inom de gränser som Gud har satt.

  Manligt och kvinnligt
  I princip är islams och det svenska samhällets meningar ganska överensstämmande när det gäller sjukvård. Sjukdomar ska botas, sjuka ska ha bästa möjliga vård. Metoderna har man i huvudsak lika åsikter om, men när det gäller organisationen skiljer sig meningarna åt. Islam vill skilja på män och kvinnor och det även i vården. Orsaken till detta ligger i synen på människans sexualitet:
  Sexuella förhållanden är endast tillåtna mellan äkta makar och det därför att sexualitet är en drift som kan orsaka skada (fysisk och psykisk) om den inte regleras. Reglerna är ett skyddsnät som ska garantera hela samhällets stabilitet. En regel är att män och kvinnor ska begränsa kontakterna med det motsatta könet, förutom de närmaste släktingarna. När de ändå behöver träffas, skall de hålla en viss distans.

  Klädseln, sättet att hälsa och tala, mm, är saker som regleras för att skydda samhället (indirekt) mot följderna av fri sex. För sjukvården innebär detta att män så långt det är möjligt skall vårdas, behandlas och skötas av män och kvinnor av kvinnor.

  Läkarbesök
  Muslimerna bör kunna träffa en läkare av "rätt' kön, men ibland kan läkaren ha med sig någon kandidat, sköterskan kanske assisterar vid undersökningen, eller det behövs tolk, osv. Alla deltagande skall i så fall vara av "rätt' kön. En annan sak att tänka på är att ingen " utomstående" skall kunna titta in mitt under en kanske känslig undersökning. Detta är något som ibland kan hända, när arbetskamraterna skall meddela något i förbifarten.
  En muslim får inte blotta sina sk privata kroppsdelar (kroppen mellan naveln och knäna) för någon, utom när det är absolut nödvändigt för fastställandet av diagnos, vid operation, barnafödsel, mm. Men även då skall läkaren täcka över patienten med något skynke, så att han/hon inte behöver känna sig generad.

  Sjukhusvistelse
  Förutom kvinnoklinikerna, är alla sjukhusavdelningar i Sverige blandade avdelningar, dvs. kvinnor och män ligger på samma avdelning - vid platsbrist kanske till och med i samma sal. Detta är ett missförhållande ur islamisk synvinkel.
  Vi förväntar oss inte att man skall börja möblera om på alla sjukhus, men vi önskar att största möjliga hänsyn tas till detta för oss så viktiga önskemål. Det gäller bara att upplysa personalen i varje skift om de speciella önskemålen: det kan röra sig om att knacka på en stängd dörr före ingång, att en kvinnlig patient blir informerad om sammansättningen i ronden, osv. Dessa åtgärder skulle omedelbart öka de muslimska patienternas förtroende för vården och vårdpersonalen.

  Enligt islam är griskött och blodmat förbjudet som föda. Eftersom islam också säger att allt kött skall slaktas i Guds namn, är det många muslimer som vill ha en helt köttfri kost. I vissa fall kan till synes "oskyldiga" matvaror innehålla grisfett eller tillsatsämnen som framställts ur grisfett, mm. Ibland kan det också vara svårt att avgöra ursprunget på en tillsats. Det är därför säkrast att endast använda rena råvaror vid tillagning, stekning, osv.

  När det gäller spädbarn är det viktigt att barnen inte ges mjölk från någon annan kvinna än modern, då barn som ammats av samma kvinna juridiskt räknas som syskon. Modern måste därför alltid tillfrågas innan barnet ges mjölk, även om det finns överskott. En annan viktig detalj är att det stora flertalet av modersmjölksersättningar innehåller grisfett i klumpförebyggande syfte, och därför inte kan ges till muslimska barn.

  Enligt islam är det näst intill en skyldighet att besöka en sjuk på sjukhus eller i hemmet, även om man inte är släkt med den sjuke eller ens känner honom/henne närmare. Det är också något som muslimerna har lovats belöning för, i livet efter döden.

  Islamisk etik föreskriver att muslimerna skall respektera sjukhusens besökstider och andra regler, men ibland kan det hända att muslimer verkar ha svårt att hålla t ex besökstiderna. Detta har kanske sin förklaring i att de anhöriga mycket mer deltar i vården i många muslimska länder. De vakar vid den sjuke, sörjer för den sjukes kost efter samråd med läkare, hjälper med tvättning och intimhygien, mm. Sjukhusen i många av dessa länder saknar också uttalade besökstider.

  Varje vuxen muslim har ålagts att sätta sig i förbindelse (salat) med sin Skapare genom gudstjänst eller böneritual minst fem gånger dagligen. Så länge muslimen är vid medvetande, kan han/hon utföra denna ritual, antingen med de rätta kroppsrörelserna, eller sittande eller liggande på sidan om han/hon inte kan röra sig så mycket. Det är viktigt för muslimerna att sjukhuspersonalen respekterar dessa "bönestunder" och kanske till och med hjälper patienten att hålla reda på de olika tiderna för bönen. De bör inte heller störa patienten medan han /hon är mitt i ritualen.

  Det borde var ganska lätt att tillmötesgå dessa enkla önskemål och kanske även beställa hem Koranen på originalspråk och i översättning, samt bönetidtabeller, vid de sjukhus inom vilkas krets det bor ett stort antal muslimer. De lokala församlingarna kan säkert hjälpa sjukhusen med detta.

  Åldringar
  Enligt islam har barnen, och då framförallt sönerna, skyldighet att ta hand om sina föräldrar och andra äldre släktingar, som inte längre kan försörja sig själva. Speciellt viktigt är det att vårda de sjuka föräldrarna.
  I muslimska länder vårdas det stora flertalet sjuka eller åldersdementa patienter i hemmen. I de fall då en gammal människa vårdas på sjukhus, har hon någon nära släkting vid sin sida (ofta sonhustru eller sondotter). Muslimer har svårt att förstå den svenska åldringsvården och tycker att det är förnedrande mot ens gamla föräldrar att låta dem ligga på anstalt långa perioder utan att ens besöka dem.
  Medicin
  Islam accepterar inte en medicinindustri som drivs enligt kommersiella principer om tillväxt mm. Drivkraften inom medicintillverkningen måste vara strävan att ta fram bra mediciner, som kan bota sjukdomar utan biverkningar. De naturliga råvarorna, som vi finner i växtriket, måste vara de som används för framställningen av medicin.
  Experiment som skadar ett större antal än dem som till slut får någon bot genom en medicin, är helt förkastliga. Medicin skall inte heller innehålla några ämnen som enligt islam är förbjudna, såsom alkohol. Undantag gäller när inget alternativ finns. Så har t.ex fallet varit med insulin. Förr fanns bara insulin framställt ur svin, men nu finns annat insulin, och då är det viktigt att en muslimsk diabetiker får "rätt' insulin.

  Omskärelse
  Islam föreskriver omskärelse av pojkar. Judar som också omskär sina pojkar, sköter ofta detta privat och t o m utanför den egentliga vårdapparaten. Sedan lång tid tillbaka har judarna utvecklat ett nätverk av religiös service, bl. a i Sverige. Muslimerna, å andra sidan, är en förhållandevis ny folkgrupp här i landet och för dem existerar inget sådant nätverk. De är därför helt "utlämnade". De sätter sina barn i kö och i bästa fall får de komma in på sjukhus efter några år. En ytterligare försämring skedde under 1989, då kostnaden för omskärelse plötsligt höjdes till tresiffriga belopp. Vi hoppas naturligtvis att landstingen tillsammans med de muslimska riksorganisationerna snart finner en lösning på detta.
  Dödsfall
  Redan tidigare nämndes att en sjuk människa bör få besök under sjutiden i hemmet eller på sjukhus. Är hon så pass dålig att hon är döende, får hon inte lämnas ensam. Skulle en allvarligt sjuk patient på sjukhus snabbt försämras, måste hans/hennes anhöriga omedelbart underrättas. Döden är en övergång från ett tillstånd till ett annat.
  Det är helt naturligt att människor känner det svårt att skiljas från det jordiska livet och övergå till något de inte vet något bestämt om. De kan drabbas av ångest eller panik, och då är det skönt för dem att ha någon vid sin sida som tröstar dem och läser Koranen för dem, samt hjälper dem att säga: 'La ilaha illallah" (det finns ingen gud utom Allah).
  En människa är död när själen lämnar kroppen, vilket resulterar i att hjärtat slutar att slå och alla organ slutar att fungera. Begreppen "hjärtdöd" eller "hjärndöd" är helt främmande för islam. "Människan ska inte hellerförsöka spela Gud och genom konstgjorda insatser försöka förlänga livet för att sedan själv kunna bestämma dess slut genom att stänga av respiratorn. (Islam vår tro, s. 103).

  Den döde skall tvättas i enlighet med en given ritual och sedan svepas för att begravas så fort som möjligt. Det är viktigt att avdelningspersonalen vid dödsfall kontaktar antingen anhöriga eller någon muslimsk församling utan dröjsmål. Den döde skall helst inte röras eller kläs av förrän den som skall tvätta honom/henne har anlänt. En kvinna skall tvättas av kvinnor och en man av män. Det är bäst att släktingar tar hand om detta, men om de tror att de inte klarar det, kan andra muslimer ta hand om det.

  Transplantationer är tillåtna enligt islam i de fall då patientens liv kan räddas med ett nytt organ, och donatorn eller anhöriga till denne har gett sitt tillstånd. Organ får inte tas från donatorn förrän han/hon har dödförklarats. Obduktion skall inte göras utom när det föreligger misstanke om brott eller när det är fråga om någon mycket sällsynt sjukdom. Efter obduktionen måste kroppen återställas och alla organ läggas tillbaka. Trots att livet "flytt" från kroppen, var den en gång en levande människa och måste behandlas med respekt.
  Denna broschyr har mycket kortfattat tagit upp de vanligaste problemen i sjukvården. Har Du ytterligare frågor, är Du välkommen att kontakta oss. Vi ställer gärna upp med studiebesök, arrangemang av temadagar, m.m.

  Islam och organdonation  Vad säger Islam om organdonation?
  Är det tillåtet att begära att ens organ doneras till medicinska ändamål?
  Är det tillåtet inom Islam att donera blod till icke-muslimer?
  Är det tillåtet att donera organ till en icke-muslim för att rädda livet på denne?  Vad säger Islam experter om organdonation?

  Sheikh Ahmad Kutty (senior lektor och en lärd inom islam på Islamic Institute of Toronto, Ontario, Kanada) utfärdar följande fatwa:
  "Organdonation är tillåten inom Islam om det sker inom de tillåtna gränserna föreskrivna i Sharian."
  Följande villkor har fastställts av de lärda om donation: Villkor associerade med en levande donator:
  1. Han/hon måste vara en person som är i sådant tillstånd att kunna ta ett förnuftigt beslut själv
  2. Han/hon måste vara vuxen, helst inte yngre än 21 år
  3. Det skall göras utifrån hans/hennes egen fri vilja utan yttre påtryckningar
  4. Det organ som doneras skall inte vara ett vitalt organ som påverkar donatorns överlevnad och goda hälsa
  5. Inga transplantationer av könsorgan är tillåtna
  Villkor associerade med en död donator:
  1. Det måste göras efter att en frivillig medgivande har getts av donatorn innan hans/hennes död. Detta kan göras genom testamente eller annat formellt medgivande vad gäller organdonation.
  2. I de fall då det inte gavs medgivande av donatorn innan hans/hennes död, kan den avlidnes närmaste anhöriga som kan ta beslut å hennes/hans vägnar, lämna medgivande.
  3. Det måste vara ett organ eller vävnad som medicinsk bestämt kan rädda eller upprätthålla livskvaliteten för en annan människa.
  4. Organet skall endast tas bort då död har fastställts genom pålitliga medicinska procedurer.
  5. Organ kan också skördas från okända trafikolycksoffer, men måste stödjas av ett domstolsbeslut.
  Är det tillåtet att begära att ens organ doneras till medicinska ändamål?

  Generellt sätt vill vi trycka på att Islam lär oss föda de hungriga, ta hand om de sjuka och rädda människors liv. Organdonation är tillåten inom Islam om det sker inom de tillåtna gränserna föreskrivna i Sharia.

  Sheikh Ahmad Kutty (lektor och lärd inom islam på Islamic Institute of Toronto, Ontario, Kanada) svarar på frågan:

  Idealiskt, efter döden måste en persons kropp tvättas, svepas in och begravas så intakt som möjligt efter att man läst de föreskrivna bönerna. Vi är inte tillåtna att dissekera, vanställa eller manipulera med kroppen på något sätt. Anledningen till detta är att den döda personen skall avnjuta en viss helighet som inte kan kränkas. Profeten (Guds frid och välsignelser över honom) sägs ha sagt, "Att skära upp en död persons ben är som att skära upp honom medan han lever".
  Däremot finns det vissa undantag till ovanstående strikta regel för att tillgodose vissa kritiska behov eller ovanliga fall. Saker som vanligtvis är inte tillåtna, blir då tillåtna eller t.o.m. rekommenderade beroende på allvarligheten eller den extrema nödvändigheten. Ett exempel på detta är när ett organ eller kroppsdel hos en död person fastställs kunna rädda livet på en levande person. I sådant fall är vi tillåtna att skörda ett organ eller en kroppsdel, givet att personen i fråga har redan lämnat en tydlig tillåtelse i hans/hennes testamente eller om hans/hennes lagliga arvtagare har givit tillåtelse för detsamma. Detta är baserat på utslag av majoriteten av muslimska jurister som behärskar ämnet.
  Enligt dessa jurister, kan även en död persons kropp utsättas för obduktion om det ligger ett genuint behov att göra så för att undersöka ett brott eller hitta orsaken till en allvarlig sjukdom för att hindra spridningen av den. Emellertid så måste allt ovanstående göras under strikt reglering. Med andra ord, kan vi inte ta dessa som uppenbara tillåtelser för att ingripa eller manipulera med en kropp i onödan.

  Därmed, om du vill lämna tillåtelse att ett visst organ eller del av din kropp såsom njurar, lever eller hjärta till att rädda livet på andra, eller för att hitta orsaken till en viss sjukdom som kan spela roll i att hindra vidare spridning av sjukdomen, kan du göra det utan att ådra dig någon synd. Sådan akt kommer att ses som en stor gärning av välgörenhet då det finns ingen större välgörenhet än livets gåva. Det är viktigt att komma ihåg att Islam, som är primärt en religion av barmhärtighet, möjliggör alla välgörande handlingar till varje levande själ eller varelse.

  Är det tillåtet inom Islam att donera blod till icke-muslimer?

  Det skall göras klart att Islam tar stor hänsyn till hela mänsklighetens välbefinnande. Muslimer är beordrade att hålla en god relation med och vara generösa mot alla människor. Därmed är det tillåtet för en muslim att donera blod till en icke-muslim.
  Dr. Muzammil Siddiqi (Ordförande, Islamic Society of North America) svarar på frågan: Blodtransfusion för medicinskt bruk är tillåtet inom Islam. Det är tillåtet att ta blod från en icke-muslim och att ge blod till en icke-muslim. Dessa angelägenheter är anknutna till mänskligt liv.
  Det står utan tvekan att Islam lär oss att mata de hungriga, ta hand om de sjuka och att rädda livet på människor. I dessa frågor görs ingen skillnad mellan en muslims och en icke-muslims liv.

  Är det tillåtet att donera organ till en icke-muslim för att rädda livet på denne?

  Islam är ett universellt meddelande om kärlek, barmhärtighet och medkänsla gentemot alla jordens invånare. Det är på grund av detta som det tillåter en muslim att donera ett organ till en icke-muslim i fall han/hon är i behov av det. Givetvis så ges prioritet till en muslim i de fall då en donerande muslim är given ett val.
  Den eminenta muslimska lärde, Sheikh Yusuf Al-Qaradawi, svarar på frågan: Att donera ett organ är som att ge till välgörenhet i den mening att det är tillåtet till en muslim eller en icke-muslim. Däremot är det inte tillåtet att donera ett organ till en icke-muslimsk soldat som för krig mot muslimer och en person som strider mot Islam. Med samma mynt är det inte tillåtet att donera till en som lämnat islam då han är ingen annan än en förrädare för sin religion och sitt folk.
  I de fall då både en muslim och en icke-muslim är i behov av organ- eller bloddonation, måste muslimen ges högre prioritet för att Allah (den allsmäktige) säger i koranen:
  "MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd"

  (Koranen 9:71)
  Här skall det göras kristallklart att en praktiserande muslim får förtur över en syndare som använder de gudomliga gåvor som givits honom/henne för att trotsa Allah and skada sina bröder.
  Det gäller även att om personen är en släkting eller en granne så har han förtur på grund av släktband eller grannskapets relation. Allah (den allsmäktige) säger:
  "De som är knutna till varandra genom blodsband står dock enligt Guds beslut [ändå] närmare varandra"

  (Koranen 8:75)
  Det är också värt att notera att en person kan donera hans/hennes organ till en specifik person, eller till en verksamhet så som en organbank.

  FÖRBUD MOT ALKOHOL

  Informationen om förbudet mot alkohol i Islam kan hämtas direkt från Guds (Allahs) ord i Koranen såväl som från profeten Muhammeds (frid över honom) uttalanden. Förbudet mot alkoholhaltiga drycker nämns tre gånger i Koranen. kapitlet som kallas "Kon", säger Gud: "De spörja dig om vinet och maisirspelet. Säg: "Båda medföra stor synd, men även förmåner för människorna: dock är synden större än nyttan" (Koranen 2: 219) I kapitlet t "Kvinnorna", säger, Gud: "I, som tron, kommen ej druckna till bönen, utan först när I veten vad I sägen..." (Koranen 4:43) kapitlet "Det dukade bordet". säger Gud: "I, som tron, vin och maisirspel, avgudabilder och lott-kastningspilar äro en styggelse, den Satan uppfunnit; undviken det alltså, för den händelse I månden varda lyckliga! Satan vill blott åstadkomma fiendskap och hat bland eder genom vin och maisirspel och utestänga eder från åkallan av Gud och bönen. Skolen I ej upphöra?" (Koranen 5:90-91) Dessa tre verser i Koranen är alla knutna till förbudet mot alkoholhaltiga drycker. De uppenbarades i ovanstående ordning, men vid olika tider och tillfällen. Den sista ver-sen gör alkoholförbudet kategoriskt. Vad gäller profeten Muhammads (frid över honom) uttalanden, så finns där många, inklusive följande:
  1. Angående bevisningsfrågan har Aisha, profetens hust-ru, rapporterat att Muhammad (frid över honom) sade: "Allah typer av alkohol som berusar (drogar) är förbjud-na." (16)
  2. Angående den mängd som behövs för berusning har Jabir, en av Profetens följeslagare, rapporterat att Muhammad (frid över honom) sade: "Om en stor mängd av någonting skulle orsaka berusning, då är en liten mängd av det förbjudet." (16)
  3. Angående bön och ånger rapporterade Abdullah ibn Umar, en av Profetens följeslagare och son till den andre Kalifen (l) att Profeten Muhammad (frid över honom sade: "Om någon dricker någon alkoholhaltig dryck, kommer inte Gud att acceptera hans bön på fyrtio dagar, men om han ångrar sig, kommer Gud att förlåta honom," (16) (1) Kalif (eller Khalif khalifa)Ett arabiskt ord för de härskare som eftertTtldde Profeten Muhammad i ledningen för det islamiska samhället.
  4. Angående inträdandet i Paradiset på Domedagen har samma auktoritativa källa berättat, att profeten Muhammad (frid över honom) sade: "Det finns tre perso-ner för vilka Gud har förbjudit Paradiset: Den som är be-roende av alkoholhaltiga drycker, en oansvarig son och en hanrej som blundar för sina kvinnfolks äktenskaps-brott." (16)
  5. Beträffande Islams attityd mot alkoholhaltiga drycker har samma källa rapporterat, att profeten Muhammad (frid över honom) har sagt: "Alkoholhaltiga drycker är styggelsens och oanständighetens moder," (16) Vidare säger samma källa, att Profeten har sagt: Den som dricker alkohol kommer att försumma bönen och kommer kanske att begå brott som kan innebära blodskam." (16)
  6. Beträffande Guds vrede i förhållande till alkoholhaltiga drycker är inte bara de som dricker sådana förbannade av Gud, utan även alla de som direkt eller indirekt hand-lar med dem. Anas, en av profetens följeslagare, har be-rättat att Muhammad (frid över honom) sade: "Guds för-bannelse faller på tio grupper av människor som handlar med alkohol. Den som utvinner den, den som tillhanda-hållit destillatet, den som säljer den, den som brukar pengar som inkommit av alkoholen, den som köper den och den som köper den åt någon annan." (16) Av denna autentiska information står det klart, att alkoholhaltiga drycker av alla de slag och former är olagliga för muslimerna att dricka eller handla med. Detta inklu-derar alla sorters viner, sprit, jästa drycker, ren alkohol och liknande.

  SKÄL FÖR FÖRBUD

  Det finns många skäl till varför alkoholhaltiga drycker har förbjudits i Islam. Följande punkter är bland de skäl som vi muslimer tror på:
  1. Alkohol anses vara en styggelse.
  2. Alkohol är ett av Satans många verk.
  3. Alkoholdrickande skapar fiendskap och hat mellan människor.
  4. Alkohol förhindrar människor att komma ihåg Gud.
  5. Den förhindrar och / eller försenar muslimerna att utföra sina dagliga böner. Även om de ber förstår de inte meningen med eller betydelsen av vad de gör och säger.
  6. De som dricker alkohol förnekas paradiset.
  7. De som dricker alkohol anses av Islam likna de som dyrkar avgudar, vilket också är helt förbjudet i Islam.
  8. När en person dricker alkohol, anses han inte vara en troende.
  9. Alkohol ger upphov till mycket ont i samhället.
  10. Muslimerna anser att Guds profeter inte smakade al-koholhaltiga drycker och att alkohol var förbjudet i alla gudomligt uppenbarade religioners originalskrifter.
  11. Alkoholhaltiga drycker har vissa fördelar, men den synd och skada som blir resultatet av konsumtionen, är mycket större än fördelarna.
  12. Alkohol bringar Guds (Allahs) förbannelse över de som intar den, såväl som över de som planterar eller odlar råvarorna, producerar, säljer eller handlar med den och de som deltar i spritfester.
  13. Alkohol bär ansvaret för ett stort antal bilolyckor.
  14. Alkohol är orsak till många familjers splittring.
  15. Under alkoholens inflytande begås brott som mord, våldtäkt osv, i större grad
  Av ovannämnda skäl gör praktiserande muslimer sitt bästa för att hålla sig undan från alkoholhaltiga drycker och de fester där alkohol serveras, för att behaga Gud den Allsmäktige.


  Användning av alkohol
  Alkohol använde det i det sociala umgänget


  Många frågor har ställts till mig som koordinator för den muslimska andliga vården inom Hälso-och Sjukvården i Sverige om hur förbudet mot alkohol ska kunna genomdrivas i samhället och speciellt inom Hälso-och sjukvården i Sverige. Alkohol använde det i det sociala umgänget, såväl som för att värma sig under de kalla nätterna eller för att motverka bl.a. Förkylning, men Islam förbjuder alkoholkonsumtion. Därför närmade sig Islam problemet med alkoholförbud på ett positivt sätt. Muslimerna tränades i att leva efter sin religions moraliska läror från början. Sedan lärde de sig att alkohol har både för- och nackdelar, men att skadan som uppstår vid förtäring är större än fördelen, (koranen 2:219). Eftersom muslimerna måste be fem gånger om dagen, måste de automatisk överge spritdrickandet för att förstå innehållet i bönen. Slutligen fick muslimerna veta att spriten är en styggelse som för alltid måste överges om de ville nå socioekonomiska framgångar, vers (5:90-91),.

  Om alkohol måste förbjudas i annat samman hang än drickande

  Om alkohol måste förbjudas i annat samman hang än drickande, är det därför inte nog att från vår sida analysera frågan. Invånarna måste samtidigt utbildas moraliskt, andligt, vetenskapligt och socialt för att förstå varför vi inte konsumerar alkohol. De första muslimerna är medvetna om att de alkoholhaltiga dryckerna utgör idag en affärsverksamhet i västerländska ekonomiska värld, men de höll mer fast vid sina moraliska läror än vid denna slags affärsverksamhet för att inte haniska med alkohol, varken att sälja , dricka , servera eller sitta vid samma bord som har alkoholhaltiga dricker.

  Den ekonomiska aspekten beträffande användningen av alkoholhaltiga drycker

  Den ekonomiska aspekten beträffande användningen av alkoholhaltiga drycker, kan illustreras med följande sammanfattning av en studie utförd av Hollis och Krusich år 1971 (21). I sin studie har de avhandlat områden som t ex förhållandet mellan alkohol och kriminalitet, alkohol och motorfordonsolyckor, alkohol och olyckor i hemmet, i arbetet och på fritidsanläggningar, alkohol och sjukdomar, alkohol och skilsmässor, alkohol och arbetslöshet och alkohol och föroreningar. De konstaterade:

  "... för varje dollar som staten Tennessee får in i skatt för alkoholkonsumtion i Memphis Shelby County, kostar det staten 2:28 dollar; för varje dollar Shelby County fick in i skatt för alkoholkonsumtion, kostade det "countyt" 11:08 dollar; för varje dollar staden Memphis fick in i samma skatt, kostade det staden 4;39 dollar."

  Beträffande användningen av alkoholhaltiga drycker vid kall väderlek

  Beträffande användningen av alkoholhaltiga drycker vid kall väderlek för att värma kroppen, gör Profeten Muhammads (frid över honom) uttalande klart att konsumtion av alkohol är förbjuden även för de människor som lever i kalla klimat. Om de behöver värma sig kan de använda annan föda eller dryck som inte berusar, t ex honung.

  Islam har starkt uppmuntrat användningen av honung för olika ändamål (20) och människorna kan till godogöra sig den färdiga energin och de lättillgängliga kalorierna såväl som näringsämnena från honung, utan de sidoeffekter man normalt får från alkohol.

  Varför förbjuder Islam Alkohol

  Det har tidigare nämnts att alla typer och former av alkohol är förbjudna för muslimerna, oberoende av hur de har tillverkats och oberoende av etylkoncentrationen. I kapitel 12 i "Bridges' food and Beverage Analyses", Har Marjorie R Mattice (22) sammanställt en lista över sammansättningen av och näringsvärdet i alkoholhaltiga drycker, som man kan hänvisa till. Listan innefattar maltdrycker, viner, destillat och övriga drycker. Många läkemedel i USA innehåller en ansenlig mängd alkohol. Den förmodas bidraga till att bota vissa sjukdomar eller används som bindemedel i vissa medicinska substanser.

  Användandet av alkohol som medicin
  Islam har även i detta fall varit mycket exakt. Det berättas (16) att en man vid namn Tariq ibn Suwaid frågade profeten Muhammad (frid över honom) om användandet av alkohol som medicin och profeten sade honom att alkohol inte var en medicin utan en sjukdom. Detta betyder att muslimerna inte skall använda sig av mediciner som innehåller alkohol om det inte är absolut nödvändigt. Undantaget begränsas enbart till extern användning vid renhet och i extrema nödfall. Det är därför viktigt att läkemedelsföretagen tar hänsyn till behoven hos de muslimer som bor Sverige och även till muslimerna i andra länder, då de producerar läkemedel på export.

  Alkohol i maträtter
  Ett annat problem som drabbar muslimer är att en ansenlig mängd livsmedel på marknaden innehåller alkohol i större eller mindre utsträckning. Eftersom alkoholen finns i dessa varor, kan muslimerna inte förtära dem. Nästan utan undantag består menyerna på sjukhusen, speciellt internationellt flyg,, restauranger, av mat (och efterrätter) som innehåller alkoholhaltiga ämne. En som inte är grundligt insatt i de olika dryckernas namn och smak kan av misstag få i sig någon av dessa maträtter och alltså omedvetet bryta mot en grundläggande princip i sin religiösa tro.

  Användningen av munvatten
  Ett annat problem är användningen av munvatten. Eftersom det stora flertalet innehåller alkohol, bör muslimerna avstå från att använda det, även om man inte sväljer det och tvättar munnen efter användning. Men det är inte absolut HARAAM att använda den, den låter som ”makroh”.

  Användningen av alkohol som antiseptiska

  Användningen av alkohol som antiseptiska och i cologner och parfymer har diskuterats av många muslimska forskare. Vissa av dem förbjuder dess användning i parfymer och cologner, men tillåter att den används som antiseptiska. Deras resonemang går ut på att alkohol anses vara Rijss, (smutsigt) eller en styggelse, och därför inte bör användas i någon form, om inte återstoden tvättas bort. Dofter som har olja som basis utan någon alkohol, rekommenderas som alternativ. Andra muslimska forskare tillåter användning av alkohol både i parfymer och cologner och i antiseptiska medel. Deras resonemang är att alkoholen används som en utvärtes lösning och inte som en dryck. Ulama i Sverige tillåter användning av alkohol både i parfymer och cologner för privat bruk, men man ska undvika det när man besöker patienter på sjukhusen, eftersom många kan vara allergiska mot parfymer som innehåller alkohol

  Våra lärda tillåter man att den används som bakteriedödande (antiseptiska) på Sjukhusen och muslimska vård personal får använda dessa antiseptiska medel utan att de råkar ut för moraliska synder.

  Bruket eller missbruket av droger

  Bruket eller missbruket av droger som marijuana, hasch, LSD och liknande, är också förbjudet, eftersom Islam tar hänsyn till deras effekt på hälsan snarare än till deras kommersiella värde. Som nämnts ovan, tillåter inte islamisk lagstiftning att en muslim äter eller dricker religiösmässigt förbjudna livsmedel under några omständigheter, förutom när det sker omedvetet, under tvång eller i ett absolut nödfall.

  Matregler i Islam
  Maten är ett av problemen som möter muslimer i Sverige. I Islam förbjuds människan att äta blodmat, griskött, kött av djur som dött på annat sätt än genom slakt och kött av rovdjur. Att undvika griskött är mer än att bara undvika korv, fläsk, skinka, späck, kalvsylta, leverpastej, osv.
  Många fetter och oljor innehåller grisfett - margarin t.ex Färdigköpta bröd, kakor och tårtor och en del godis innehåller gelatin av grisfett. De flesta livsmedelsförpachningar i Sverige är märkta med etiketter där det finns information om bl.a olika ingredienser som ingår i produkten. Judarnas och kristnas mat är tillåten för muslimer om det inte är fråga om förbjudna födoämnen som t.ex gris eller blodmat. Har djuret dött av elchock eller klubbslag, eller har det slaktats tillsammans med grisar eller packats efteråt bland oren föda ? Var djuret uppfött på kadaver ? Då är det otllåten föda. I vissa fall kan till synes "oskyldiga" matvaror innehålla grisfett eller tillsatsämnen som framställs ur grisfett, mm. Ibland kan det också vara svårt att avgöra ursprunget på en tillsats, därför är det säkrast att endast använda rena råvaror vid tillagning, stekning, osv.
  Livsmedelstillsatser
  Ämnen som används för att öka hållbarheten eller påverka konsistens, färg smak hos ett livsmedel kallas livsmedelstillsatser. Bland livsmedelstillsatser som kan innehålla haram-tillsatser är följande: - Emulgeringsmedel Används i livsmedlet bl a för att göra blandningen stabil mellan två icke blandbara ämnen t ex mjölk och fett. Bland emulgeringsmedel finns en grupp som kan ha animaliskt ursprung, nämligen de emulgeringsmedel som tillverkas av fett.

  Följande tillsatser kan innehålla fett från svin(gris):

  Beteckning Tillsatsnamn
  E 433 Polyoxietylen (20) sorbitanmonoleat
  E 435 Polyoxietylen (20) sorbitanmonosterat
  E 470 Natrium-, Kalium- och kalciumsalter av fettsyror
  E 471 Mono- och diglycerider av fettsyror
  E 472 Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar
  E 472 Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar
  E 472c Mono- och diglyceriders citronsyraestrar
  E 472e Mono- och diglyceriders diacetylvinsyraaestrar
  E 475 Polyglycerolestrar av fettsyror
  E 477 1,2- Propylenglykolestrar av fettsyror
  E 481 Natriumstearoyl- 2 - laktylat
  E 482 Kalciumstearoyl- 2 - laktylat
  E 491 Sorbitanmonostearat
  E 492 Sorbitantristearat
  E 494 Sorbitanmonooleat

  Samt polyoxietylen (20) sorbitantrioleat (saknar E-nr).


  Att ovanstående tillsatser kan ha animaliskt ursprung innebär inte alltid att dessa är tillverkade av fett från gris. Fett från andra djur kan ha använts. Tillsatsen kan även vara tillverkad av vegetariskt fett eller på syntetisk väg vilket ofta ej framgår i ingrediensförteckningen på livsmedlet. Därför ska man för varje livsmedel som innehåller någon av ovanstående emulgeringsmedel ta kontakt med livsmedelstillverkaren / producenten / importören om man vill veta tillsatsens ursprung för det aktuella livsmedlet.

  Fortjockningsmedel:

  Används för att göra alltför tunnflytande produkter mera trögflytande. Bland fortjockningsmedel framställs Gelatin i regel från grissvål (grishud).

  Griskött:

  Styckningsdelar från svin har inte alltid namn där ordet gris eller svin ingår. Det kan därför vara bra att känna till vilka benämningar som används.
  Gris- styckningsdelar: En gris styckas i följande delar:
  Karré
  Sidfläsk ( rökt och saltat sidfläsk kallas bacon)
  Kotlettrad ( rökt och saltat kotlettrad kallas kassler)
  Fläskfilé
  Bogbladsstek
  Skinka
  Bog
  Lägg
  Revbensspjäll

  Råvaror om kött, organ eller annan del av gris ingår i ett livsmedel skall det stå på förpackningen att det kommer från gris. Sådana varor kan t ex vara Griskött, fläskfärs, grisblod, svinnjure eller fläskfilé. För svål, späck och ister behöver inte djurslaget anges , eftersom det är allmänt känt att dessa råvaror kommer från gris. Det finns dock ett undantag från regeln att djurslaget skall anges och det gäller fett och olja. På sådana varor räcker det med att ange "animaliskt fett" på förpackningen. Fettet eller oljan kan då komma från gris eller annat djur - även från fisk - eller mjölk. Ister är grisfett och kan användas i vissa köttprodukter, bröd, kakor och andra bakverk. Det deklareras då som "animaliskt fett" på förpackningen. Genom kontakt med tillverkaren får man veta råvarans ursprung. Man bör lägga märke till att grisfett kan förekomma ensamt eller tillsammans med animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor i följande varor: Bröd, kakor, tårtor (färdiga eller mixer), grillad kyckling, stekt eller panerad fisk, soppa (på burk eller i pulverform), glass, godis, choklad, m.m. Detta gäller såvida inte detaljerade beskrivningar av innehållet finns, som bevisar att det inte finns något grisfett.

  Alkohol i maten:

  Alkohol kan användas i livsmedlet som råvara och då måste detta anges i ingrediensförteckningen t ex Rödvin ,Cognac, Arrak, Punch, mm Den kan också ibland användas i små mängder som lösningsmedel för att lösa vissa tillsatser t ex aromämnen innan dessa tillsätts livsmedlet utan att behöva anges i ingrediensförteckningen.
  Blodmat:

  Det brukar stå i ingridiensförteckningen om livsmedlet innehåller blod.  Mer att läsa om alkohol och fläskkött

  Hudläkare i Eskilstuna Bahaa el-Nahas, (från tidskriften Utblick) skriver:

  Islam förbjuder alkohol och fläskkött. Beträffande alkohol vet alla vilken misär den drar med sig. Men några aktuella siffror kan kanske vara intressant att nämna. I Sverige beläggs mist 20 % av vårdplatserna med alkoholskadade patienter. Vare år dör minst 6000 - 7000 personer av alkoholskador. 100 grovt missbildade barn föds varje år till följd av moderns alkoholmissbruk under graviditeten. Samhällets kostnader har beräknats till omkring 50 miljarder kronor årligen. Anhörigas lidande, barn- och hustrumisshandel och trafikolyckor kan många vittna om.
  Västervärldens sätt att med, i bästa fall, milt överseende se på muslimernas avståndstagande från fläsk känner väl alla till. Vad som kan ha varit orsaken till förbudet vet vi inte, men vi ska se att skäl verkligen finns.
  Sedan länge har man känt till att griskött kan bli infekterat av trikiner (Trichinela spiralis) och att dessa kan förorsaka infektioner hos människan. Den risken är numera så gott som eliminerad p.g.a. kontroll av köttet. Vad som däremot inte varit känt, är att Influensaviruset kan överföras frän grisen direkt och indirekt genom konsumtion av korv, tillverkad bl.a. av lungorna från djuret. Efter första världskriget skeppades griskött över från Amerika till Tyskland åt de svältande människorna, Resultatet? En influensaepidemi bröt ut och skördade fler människor än själva kriget!.
  I många år har jag på min praktik som hudläkare, sett hur patienter med exempelvis acne(ungdomsfinnar), eksem, astma, allergisk snuva, munsår samt vissa former av håravfall förbättrats betydligt när de, jämte annan behandling, sluta äta fläskkött. Inom "hälsokostkretsar" har man länge känt till att fläskkött kan framkalla och försämra tex. ledbesvär och eksem. Varför?
  Man vet att fläskkött innehåller svavelhaltiga ämnen och histamin som båda kan irritera huden. Dessutom finns en teori om att fläskköttet kan vara kemiskt släkt med människans vävnader, varför man får en reaktion hos vissa personer, att de vill "stöta bort" det främmande ämnet. Kroppens immunförsvar börjar fungera och celler som reagerar såväl mot den främmande vävnaden som mot den egna aktiveras. Denna reaktion kallas autoimmunitet.
  Det finns en rad autoimmuna sjukdomar, såsom sköldkörtelinflammation, ledgångsreumatism, ungdomsdiabetes (juvenil) samt,, som tidigare nämnts, vissa hudsjukdomar och håravfall och det är inte osannolikt att fläskkött kan vara orsaken eller en bidragande orsak till dessa. I den engelska tidningen "The Lancet" publicerade nyligen kanadensiska läkare ett arbete som visade ett klart samband mellan hög konsumtion av fläskkött och skrumplever! Detta är mig veterligt den första vetenskapliga undersökningen av det slaget och den kan ge stöd åt misstankarna som framförts ovan. Exempel på autoimmunitet är ett "parallellfall" med en viss bakteries kemiska släkt med människovävnad, där den autoimmuna reaktionen visat sig i form av hjärtmuskelinflammation, njurinflammation och tarminflammation, för att nämna några exempel.
  Ytterligare och utökad forskning inom detta område kan kanske ge oss nyckeln till många sjukdomars gåta och är därför både önskvärd och nödvändig.


  Fläskförbudet i Islam
  Fläskförbudet: Islam förbjuder griskött och den främsta anledningen till detta ligger på trosprincipiell grund, eftersom muslimen måste följa Guds befallningar och avhålla sig från det som Han förbjudit, bl a griskött och grisfett. Den vetenskapliga orsaken som forskarna pavisat är att svin drabbas av allvarliga former av mask. Den främsta sorten av dessa är bandmasken, som när den kommer fram till tarmarna, fullbordar sin livscykel i den sjukes kropp, när den transporterar sina ägg till blodomloppet och sedan distriburas till olika organ i kroppen. Sedan förvandlar sig masken till ett tunt fodral som uppnår en bönas storlek. Om detta sker i hjärnan drabbas människan av galenskap och om det sker i ögat blir hon blind. Om masken når hjärtat leder det till försvagning och blod-propp. Masken påverkas inte av konventionella mediciner eftersom den är skyddad i sitt fodral. Grisköttets tillagningstid är kort, vilket inte ger tillräcklig tid till att döda parasiterna. Kolesterolhalten i griskött är mer än tio ganger högre än i nötkött och när detta ämne överstiger normalkvantiteten samlas det i blodådrorna, särskilt i pulsådrorna, och orsakar en höjning av blodtrycket och åderför-kalkning. Av denna anledning är antalet fall av angina pectoris och åderförkalkning fem gånger större i Europa än i den muslimska världen.
  Något som nyligen blivit känt, är att influensavirus kan överföras från gris direkt och indirekt genom konsumtion av korv gjord på bl.a. grisens lungor.

  En svensk hudläkare berättar att han sedan många år har sett hur patienter med akne, astma, allergisk snuva, munsår och vissa former av håravfall, uppnått en betydande förbättring efter att de, i samband med annan behandling, slutat konsumera fläskkött. Fläsk-kött innehåller svavelhaltiga ämnen och histamin, vilka kan ge hudirritationer.
  Det finns en reaktion som kallas autoimmunitet, som innebär att kroppens celler börjar aktiveras mot både främmande och egna vävnader. Enligt en teori kan fläskköttet vara kemiskt släkt med människans vävnader, vilket skulle leda till en sådan reaktion, dvs. att vissa personer vill "stöta bort" det främmande ämnet. Som exempel på autoimmuna sjukdomar kan nämnas sköldkörtelinflam-mation, ledgångsreumatism och ungdomsdiabetes.
  Kanadensiska läkare har i den engelska tidningen "The Lancet" publicerat en artikel som visar på ett tydligt samband mellan hög fläskköttskonsumtion och skrumplever.
  Grisfettet försvårar matsmältningen och ökar risken för angina pectoris och åderförkalkning. Det innehåller en stor andel kompli-cerade fettsyror och man har lagt märke till att grisfettet, når det intas, ombildas till ett egendomligt ämne som inte korresponderar i sin uppbyggnad med människans fetter, vilket leder till en störning i kroppens ämnesomsättning, och likaså kolesterolcirkulationen, vars förändring orsakar uppkomsten av många allvarliga sjukdomar i människans kropp. Nobelpristagaren professor Damm vid Köpenhamns universitet har fastslagit att just grisfettet är en avgörande orsak till uppkomsten av gallsten och forskningen lyckas fortgående fastslå nya bevis for farorna med grisfett och griskött.
  De muslimer som bor i icke-muslimska länder har svångheter i att få tag på födoämnen som inte innehåller grisfett och många av dessa faller in i sådant som är Haram på grund av att de inte behärskar svenska språket och inte heller andra europeiska språk. Det kan också hända att de avstår från många matvaror som i själva verket är fria från grisfett Här följer en lista över de matvaror som är Haram eller misstänkta:
  1. Följande termer omfattar griskött: Svenska: Späck, skinka, griskött, fläsk Engelska: Pork, Pork Chops, Ham, Bacon Ovannämnda produkter består till 100% av griskött.
  2. Gris,svin och vildsvin är alla samma typ av kött som är Haram.
  3. Det finns en del andra produkter av vilkas innehållsdeklaration det inte alltid framgår att de till viss . del innehåller griskött eller grisfett. Exempel på dessa är: Svenska: Kalvsylta, Leverpastej, Köttbullar, Köttfärs, Korv, Ox- hiärpar, m.m. Engelska: Hot Dogs, Frankfurters, Sausage, Salami, Pepperoni, Canned Meat, Corned Meat, Luncheon Meat.
  4. Alla produkter på vilka det står ALL MEAT innehåller oftast griskatt i kombination med andra . . . köttsorter, som t.ex. nötkött eller kycklingkött.
  Beträffande fetter och oljor Ordet ISTER eller RENT MATFETT används för svinfett och detta kallas på engelska LARD SHORTENING eller LARD. Om det står skrivet att produkten innehåller ANIMALISK FETT så är det mycket sannolikt att det däri ingår grisfett sålånge det inte finns en detaljerad redovisning av fettsorterna.
  Om det står SHORTENING eller ANIMAL SHORTENING är det mycket sannolikt att det innehåller grisfett. Om det står VEGETABILISKT FETT eller på engelska PURE VEGETABLE SHORTENING, dvs. rent vegetabiliskt fett, så kan man vara helt säker på att det är fritt från animaliska fetter så länge det inte står i texten t ex: VEGETABILISKT OCH ANIMALISKT FETT, på engelska PURE VEGETABLE SHORTENING AND ANIMAL FAT (eller LARD) Om det står BUTTER CRUST eller BUTTER TOP eller TOP SHORTENING så kan man inte vara säker på att produkten är fri från grisfett.
  Om det står MARGARIN så är sannolikheten stor att det innehåller grisfett, såvida inte annat nämnts om detta • Man bör lägga märke till att grisfett kan förekomma ensamt eller tillsammans med animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor i följande varor: Bröd, kakor, tårtor (färdiga eller mixer), grillad kyckling, stekt eller panerad fisk, soppa (på burk eller i pulverform), glass, godis, choklad, m.m. Detta gäller såvida inte detaljerade beskrivningar av innehållet finns, som bevisar att det inte finns något grisfett.  REFERENSER
  1. Sakr, M.H., Dietary Regulations and Food Habits of Muslims,J.Amer. Dietetic Assoc., 58, 123-126, (1971).
  2. Khan, M.A., Jensen, K., and Krougt, H.J., Alcohol-induced hangover. A double blind comparison of pyritinol and placebo in preventing hangover symptoms. Q.J. Stud Alcohol, 34: 1195-1201, 1973.
  3. Kline, J.A., Rozynko, V.V., and Flint, G., Personality Characteristics of male native American Alcohol patients, Jnt. J. Addict, 8: 729-732. 1973.
  4. Lieber, G.S., Hepatic and metabolic effects of Alcohol (1966 to 1973), Gastroenterology, 65: 821-846, 1973.
  5. Mello, N. D., A Review of Methods to Induce Alcohol Addiction in Animals, Pharmacol Biochem Behav., 1: 89-101, 1974.
  6. Zambrano, S. S., Mazzotta, J. F., and Sherman, D.s Cardiac dysfunction in unselected chronic alcoholic patients: noninvasive screening by systolic time iner vals, Am Herat J, 87: 318-320, 1974.
  7. Nash, Harvey, Alocohol and Caffeine, Thomas Publishing Co., Phila., IL, 1962
  8. Chambers, F. T., Jr., Alcoholism, Thomas Publishing Co., Springfield, IL,1968.
  9. Hewitt, D. W., Alcoholism, Lea and Febiger Publishing Co., Phila., 1957.
  10. Jellinek, E. M., The Disease Concept of Alcoholism, College and University Press, New Haven, Conn., 1960. 11. Kissin, B., The Biology of Alcoholism, Plemun Press, New York, N. Y., 1971.
  11. New York Academy of Sciences, Alcohol and Food in Health and Diseases, Academy of Sciences, N.Y., 1966. 13. Williams, R. J., Alcoholism: the nutritional appro ach, University of Texas Press, Austin, 1959.
  12. Karpman, B., The Hangover, Thomas Publishing Cc. Springfield, IL, 1957.
  13. Krause, M. and Hunscher, M., Geographic and Cultural Dietary Variations in Food, Nutrition and DietTherapy, Ch, 13, Elfth ed., Saunders Co., Phila., 1972.
  14. Sabiq, S., Fiqhus-Sunnah, (Arabic), 9: 28-86, Al-Bayan publishing House, Kuwait, 1968
  15. Aziz, F., Alcoholism, Bulletin Islamic Med. Assoc 5(2): 12, 1974.
  16. Roueche, Berton, Alcohol: Its History (folklore) Effect on Human Body, Groves Press, Inc, N. Y., 1962.
  17. Encyclopedia Britanica Ins., Encyclopedia Britanica, William Benton Publisher, Chicago, 1966.
  18. Ali, A.Y., The Holy Qur'an: text, translation and co mentary, Chapter 16, "The Bee", Verse 68-69, Al Arabiyah Publishing House, Beirut, Lebanon, 1968.
  19. Bailey, B. L., Alcohol and Your Health, Charles Publishing Co., Los Angeles, 1973.
  20. Mattice, M. R., Bridges' Food and Beverage Analysis, Third Edition, pp 365- 374, Lea and Febiger, Phila., PA.
  21. (undated).
  22. Kastrap, E. K., Facts and Comparisons, Facts and Comparisons, Inc., St. Louis, MO., 1972.

  Hedersmord
  Fråga: Jag läste i en tidning att en muslimsk man dödade sin dotter på grund av att han misstänkte henne för att ha blivit våldtagen. De citerar honom: "Motivet bakom dödandet var att försvara min heder, rykte och värdighet." Är det vad er religion lär er?

  Svar: Fadern har gjort sig skyldig utantvekan till mord.

  Den islamiska läran måste tas från dess rätta källor, Koranen och Profetens sunnah .

  Det finns falska bruk inom vissa muslimska samhällen men dessa är främmande för de islamiska buden och befallningarna. Du ska veta att de muslimska lärdes mål är att arbeta mot dessa obehagliga regionala vanor och styra muslimska samhällen mot den sanna läran av islam.

  Kriminella handlingar som begås av enskilda muslimska individer bör inte bli tillskrivna islam. Du vet från historien att massaker av de infödda amerikanerna (indianerna) och slavhandeln av afrikanerna inte borde tillskrivas kristendomen, även om dessa brott var handlingar begångna av folk som kallade sig kristna.

  Dessa händelser som du har nämnt är olagliga och den som begår sådana brott är en brottsling som gjort sig skyldig till illegalt dödande av någon (dvs mord).

  Enligt den islamiska lagen kan ingen bli straffad för äktenskapsbrott, man eller kvinna, tills det att det juridiskt och lagligt är bekräftat att han eller hon har gjort sig skyldig till detta. I fallet med flickan skulle hon aldrig ha blivit straffad av hennes far eftersom hon har blivit våldtagen vilket gör att hon inte är skyldig till brottet.

  Enligt islam är det inte enkelt att anklaga någon för äktenskapsbrott och ännu svårare är det att straffa någon för det. Den som på falska grunder anklagar någon för äktenskapsbrott kommer att få en hård och laglig bestraffning eftersom han har gjort sig skyldig till att baktalat en annan person och skadat den anklagades rykte. Om detta är bestraffningen för att anklaga någon annan för äktenskapsbrott, hur kan det då vara islamiskt att en person kan, inte bara anklaga någon utan även döda den personen han anklagar?

  Laglig bestraffning kommer inte att tillämpas på personer som har framtvingats till att göra dessa saker, exempelvis ha blivit våldtagna, och inte heller i livet härefter. Familj till den våldtagna har till uppgift att begära bestraffning av den som gjort sig skyldig till våldtäkten och inte att straffa deras stackars dotter.
  Om en flicka anklagas för lösa förbindelser, har familjen inte rätt att mörda henna eller bryta familjbandet med henne. Fadern som straffar sin dotter har gjort sig skyldig utantvekan till mord.
  Faktum är att det är en islamisk rättighet dottern har över hennes familj att skydda henne, försvara henne, och driva rättvisan å hennes vägnar. Hon ska vara älskad oavsett vilken ondhandling hon har gjort sig skyldig till.
  Vi lämnar allt till Allah . Han bedömer våra gärningar.


  Tvångsgifte
  Fråga: Många kvinnor möter ett tryck från sina föräldrar att gifta sig med någon deras föräldrar valt ut åt dem, även då de själva inte önskar gifta sig med dessa män. Ifall döttrarna vägrar, kan de möta stora svårigheter från deras föräldrar. Ibland förbjuder deras föräldrar dem från att gifta sig helt och hållet.

  Svar: Det är kvinnans egen rätt att välja hennes livspartner. Det är olagligt för hennes far , bror eller av vem som helst att neka henne denna rätten eller att tvinga henne in i ett oönskad giftermål. Likaså, är det olagligt för honom att förhindra henne från att gifta sig med en friare av lika status ( av samma religion) eller att förhindra henne att gifta sig helt och hållet för att ta hennes pengar eller för att använda henne för hushållsarbete eller på grund av viss kulturell hedersföreställning.

  Profeten Muhammad sa: "En jungfru kan inte bli gift med någon utan att först söka efter hennes samtycke." [Sahîh al-Bukhârî and Sahîh Muslim]

  Denna är den korrekta åsikten uttryckt av muslimska jurister och det är denna åsikt som stämmer överens med de uttryckliga påbuden från de heliga skrifterna.

  Det är den politiska auktoritetens ansvar att lagstifta bestraffning för kränkningen av dessa rättigheter och även att häva vårdnaden från dessa män.

  Jag uppmanar kvinnor att visa mod och styrka, och att stå upp för sina rättigheter. De borde inte tillåta någon att förbjuda dem från sin rätt till giftermål. De borde inte låta någon tvinga dem in i ett oönskat äktenskap. Det finns inget tvång i religion och därför är barnäktenskap och tvångsäktenskap är inte något som har stöd i Islam. Den som ska ingå avtal måste vara mogen för att ta ansvar för sina gärningar.


  Plastikkirurgi
  Fråga: Kan du vara vänlig och förklara i vilken omfattning plastikkirurgi är tillåtet i islam?

  Svar: Plastikkirurgi är tillåtet om man ska korrigera vanställningar eller för att operera utseendet tillbaks till det normala efter en olycka. Det är tillåtet för en person att ändra utseendet när en naturlig felaktighet existerar eller när någon olycka som lett till att utseendet har ändrats.

  Det är inte tillåtet att ändra det naturliga utseendet för andra skäl än de som nämnts ovan vilket innebär att det inte är tillåtet att göra skönhetsoperationer efter egen lust. I Koranen säger Allah att djävulen kommer att leda folk vilse och att ett dessa sätten han kommer
  använda sig av för att lyckas med det är att få människorna att ändra på Guds skapelse.

  Allah säger: ''Allah har fördömt honom, och han (djävulen) sa: "Jag kommer säkerligen att rekrytera en stor del av Dina tillbedjare, och Jag kommer att vilseleda dem och inge dem (bedrägliga) förhoppningar, och jag kommer att befalla dem att skära öronen på boskapen, och jag kommer befalla dem att förändra (förvanska) Allah's skapelse. Den som accepterar djävulen som herre i stället för Allah har ådragit sig en svår förlust. [Surah al-Nisa: 118-119]


  Adoption
  Fråga: Jag skulle vilja veta om adoption är lagligt i Islam?

  Svar: Att adoptera barn med syftet att uppfostra och ta hand om dem är tillåtet. Det är även en god gärning att adoptera och uppfostra barn i nöd som exempelvis de föräldralösa. Denna gärning ger en stor belöning.
  Men, det är inte tillåtet att namnge barnet efter mannen som ska uppfostra honom eller tillskriva barnet som hans avkomma. Allah säger: ''Ge de barn ni adopterar det namn som deras fäder bar, detta är det rätta förfarandet inför Allah. Och om ni inte vet vad fadern hette, kalla då den som ni har adopterat för er broder i tron eller er skyddsling.'' [Surah al-Ahzab: 5]

  Det är tillåtet att uppfostra andras barn men de måste alltid tillskrivas deras riktiga fäder. Barnet ska bära sin riktiga faders namn vilket innebär att han inte kommer ärva från den som adopterat honom och det är till och med tillåtet för barnet att (i framtiden) gifta sig med barnen till hans adoptiv ''pappa'".


  Städa resturananger som serverar alkohol och griskött
  Fråga: Jag arbetar som städare och ibland så måste jag städa resturananger som serverar alkohol och griskött bland andra saker på deras meny. Är det tillåtet för mig att göra det?

  Svar: Det är förbjudet för en muslim att förbereda, servera eller att överhuvudtaget vara delaktig i att ta beställningar samt betalning för sådana måltider/drycker som innehåller griskött och alkohol.

  Beviset för detta är hadithen från Jabir som berättar att Profeten sa: ''Allah och hans sändebud (dvs, Profeten Muhammad ) har förbjudit försäljningen av alkohol, ett dött djur (dvs som var dött innan det slaktades), griskött och idoler (dvs idoler som dyrkas som ex statyer och bilder vilket var vanligt under Profetens tid).'' [Sahîh al-Bukhârî (2236) and Sahîh Muslim (1581)]

  Förbjudet för detta är allmänt, därför så är det förbjudet att sälja dessa ting oavsett om kunden är muslim eller inte.

  Vad gäller ditt arbete som städare på en restaurang som säljer sådant så är det tillåtet eftersom du inte är delaktig i förberedningen eller försäljningen av det.

  Allah vet bäst.  Gelatin

  Fråga: Vad är den islamiska regeln gällande gelatin och mat/godis som innehåller det?

  Svar: Gelatin är ett protein som tas från djurens stoff som innehåller kollagen. Det är oftast extraherat från benen och skinnet av nöt och svin. Detta material upplöser sig enkelt i varmt vatten och formar en geléliknande lösning eller så stelnar den och blir en genomskinlig gelé. Detta material används i kött förpackningar, glass, mjölk produkter, tugummi, godis, tårtor, drinkar och i vissa mediciner.

  Regeln gällande detta material beror på dess källa. Om gelatinet är extraherat från svin så är det inte tillåtet.

  Vissa människor har föreslagit att eftersom gelatinet huvudsakligen har ändrads och blivit en ny substans så borde det inte räknas som orent material trots att det kommer från en oren källa. Experter som har kollat igenom detta har dock kommit fram till att gelatin inte har ändrats tillräckligt från sitt ursprung för att det ska anses vara ett nytt ämne.
  Gelatin som extraheras av nöt är tillåtet om djuret slaktades på ett lagligt (islamiskt) sätt eller slaktad av judar och kristna.

  Allah vet bäst.
  Graviditet vid fastan
  Fråga: Jag har läst att gravida kvinnor inte får fasta under Ramadan, utan måste ta igen sin fasta och ge mat till en fattig för varje dag som missas. Är detta sant?

  Svar: Om en gravid kvinna eller en ammande kvinna inte befarar att hon skall skada sig själv eller sitt barn på grund av fastan, så är hon förpliktigad att fasta som vilken annan normal kvinna som helst. Detta är åsikten hos majoriteten av de lärda.

  Det är splittring mellan de lärda om situationen då kvinnan befarar skada sig själv eller sitt barn. Det finns tre åsikter om detta:

  1. Åsikten hos Ibn 'Abbâs (också tillerkänd av Ibn 'Umar) är att kvinnan får bryta sin fasta och ge mat till en fattig person för varje dag som ett sätt att sona sina förlorade dagar. Hon behöver inte ta igen dagarna hon missat.

  2. Hanbali-skolan menar att om fastan är svår för kvinnan, behöver hon fasta de missade dagarna vid ett annat tillfälle. På det sättet, är hon detsamma som en sjuk person. Emellertid, om hon befarar skada sitt barn och inte sig själv (eller om hon känner att hennes bröstmjölk ska torka ut), då måste hon ge en fattig person mat som ett sätt att sona och ta igen för fastan som hon missat.

  3. Åsikten hos vissa kunniga personer (och en av åsikterna uttryckt av Ahmed) är den att om en gravid kvinna eller ammande moder, befarar att skada sig själv eller sitt barn, så är hon förpliktigad att bryta sin fasta och ta igen den senare, utan att behöva ge mat till en fattig som ett sätt att sona.

  Den tredje åsikten är den befordrade åsikten som är stödd av beviset. Det finns en autentisk hadîth relaterad av Anas b. Malik al-Ka'bî att Profeten sade: "Allah har befriat kvinnor från fasta och bön under deras menstruation och befriat dem från fasta när de är gravida eller ammande."

  Profeten beordrade dessutom aldrig kvinnor att ge mat till fattiga eller på andra sätt sona för de dagar hon har missat. Att han inte nämner mera detaljer betyder att det inte är något annat som förväntas av dem.
  Allah vet bäst.

  // Shaykh 'Abd Allah Nâsir al-Sulamî, professor vid Higher Juridical Institute
  Sluta upp med dåliga vanor
  TEXTER » Fatwa (40) » Sluta upp med dåliga vanor
  Fråga: Hur kan en person sluta med dåliga vanor som han haft i flera år?

  Svar: När en person känner igen sina personliga brister och dåliga vanor och har för avsikt att ändra dem, då har den personen tagit ett första steg mot att göra en positiv förändring i sitt liv. Profeten sade: "Sannerligen uppnås tålamod genom att sätta det i praktiken." [al-Tabarânî i al-Awsat och al-Bayhaqî i Shu`ab al-Îmân]

  Detta betyder att han kan ändra sina dåliga vanor och sätt till goda sådana.

  Detta kan uppnås genom följande steg:

  1. Genom att fråga Allah uppriktigt och ofta att hjälpa dig.

  2. Genom att komma ihåg den dåliga vanan inför verkställandet av en dålig gärning. T.ex. när du är arg, kom ihåg den dåliga vanan med att höja rösten och när du äter, kom ihåg förbudet med att äta med vänster hand osv.

  3. Ibland kanske du glömmer dina ansträngningar och faller tillbaka till de dåliga vanorna. Var då inte förtvivlad utan försök igen. Allah kommer förvisso att hjälpa dig.

  4. Du kanske önskar prata med andra som lidit av samma dåliga vanor och dra nytta av deras erfarenheter. De kan tala om för dig hur de lyckades komma över sina problem.

  5. Jag råder dig att läsa böcker och lyssna till inspelade föreläsningar som diskuterar problemet du försöker övervinna.

  Allah säger: "Troende! Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Gud är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut." [Sûrah al-Baqarah:153]

  Besvarad av Sheikh Faysal al-Humayqânî, lärare vid Riyâd al-Sâlihîn skolan
  Etik och livsfrågor
  Läxa

  Vad betyder orden för dig respektive 2 personer.

  För mig:

  Etik, är ett sätt att ”vara”, hur man ska bete sig ”korrekt”

  Moral, vad du gör och inte gör, samvete.

  Sanning, det ”rena”, det riktiga.

  Rättvisa, rättvisa så att båda parter känner att de fått den/det kompensering/ som behövs.

  Heder, Respekt, respekt för familjen, andras syn.


  Ideal, hur samhället beskriver det ”perfekta”. Idealbild.

  Norm.. ?

  Dygd, något man gjort, en hjälte har t.e.x. gjort en dygd.


  Person Nummer 1 (Vuxen)

  Etik, att hålla sig enligt vad lagen säger, att inte skada andra, att försöka leva naturligt.

  Moral, att hålla sig från alla dåliga gärningar, att vara ärlig.

  Sanning, ärlighet.

  Rättvisa, jämlikhet.

  Heder, Sin identitet, stolthet.

  Ideal,


 2. #2
  عـضــو الصورة الرمزية محمد ابو عمر
  تاريخ التسجيل
  13/08/2008
  المشاركات
  38
  معدل تقييم المستوى
  0

  افتراضي رد: Islam och vården

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  الاستاذ الفاضل الاستاذ محمود
  هل ممكن ان تدلني على الطريق لتعلم اللغه السويديه و كيفية التعلم مع العلم اني مقيم في مصر واعمل مدرسا للغة الانجليزيه
  وشكرا وجزاك الله عني خيرا

  ليس كل مايتمناه المرءُ يدركهُ

+ الرد على الموضوع

الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0

You do not have permission to view the list of names.

لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •